حکایت مست خرمن سوز

یـکــی غــلــه مــرداد مـه تــوده کــردز تـــیــمــار دی خـــاطـــر آســـوده کـــردشبی مست شد و آتشی برفروختنگـون بـخـت کـالـیوه، خـرمـن بـسـوخـتدگر ر…

یـکــی غــلــه مــرداد مـه تــوده کــرد ز تـــیــمــار دی خـــاطـــر آســـوده کـــرد
شبی مست شد و آتشی برفروخت نگـون بـخـت کـالـیوه، خـرمـن بـسـوخـت
دگر روز در خـوشـه چـینی نشـسـت که یک روز جوز خرمن نماندش به دست
چــو ســرگـشـتــه دیـدنـد درویـش را یـــکـــی گـــفـــت پـــرورده خـــویـــش را
نخـواهی که بـاشـی چـنین تـیره روز بــه دیـوانــگــی خــرمــن خــود مــســوز
گـر از دسـت شـد عـمـرت انـدر بـدی تـــو آنــی کـــه در خـــرمــن آتـــش زدی
فـضـیـحــت بــود خـوشـه انـدوخـتــن پــس از خـرمـن خـویـشـتــن سـوخــتــن
مـکـن جـان مـن، تـخـم دین ورز و داد مــده خــرمــن نــیــک نــامــی بـــه بـــاد
چو بـرگشتـه بـختـی در افتـد بـه بـند از او نــیــک بــخــتــان بــگــیــرنــد پــنــد
تـو پـیـش از عـقـوبــت در عـفـو کـوب کــه ســودی نــدارد فــغــان زیــر چـــوب
بــرآر از گــریــبـــان غــفــلــت ســرت کـــه فـــردا نــمــانــد خـــجـــل در بـــرت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج