حکایت ملک روم با دانشمند

شنیدم که بگریست سلطان رومبـــر نــیــکـــمـــردی ز اهــل عـــلـــومکه پـایابـم از دست دشمن نماندجـز این قـلـعـه در شـهر بـا من نمـاندبـسـی جـهد کـردم …

شنیدم که بگریست سلطان روم بـــر نــیــکـــمـــردی ز اهــل عـــلـــوم
که پـایابـم از دست دشمن نماند جـز این قـلـعـه در شـهر بـا من نمـاند
بـسـی جـهد کـردم که فـرزند من پــس از مــن بـــود ســرور انــجــمــن
کنون دشمن بـدگهر دسـت یافت سـر دسـت مـردی و جـهـدم بــتـافـت
چه تدبـیر سازم، چه درمان کنم؟ کـه از غـم بــفـرســود جــان در تــنـم
بـگفت ای بـرادر غم خـویش خـور کـه از عـمـر بــهـتــر شـد و بــیـشـتـر
تو را این قدر تا بمانی بـس است چو رفتی جهان جای دیگر کس است
اگر هوشـمندسـت وگر بـی خـرد غــم او مـخــور کــو غــم خــود خــورد
مـشـقـت نـیـرزد جـهـان داشـتـن گـرفـتـن بـه شـمـشـیر و بـگـذاشـتـن
کـه را دانـی از خـسـروان عـجــم ز عــهــد فــریـدون و ضــحــاک و جــم
که در تـخت و ملکش نیامد زوال؟ نــمــانــد بـــجــز مــلــک ایــزد تــعــال
کـه را جـاودان مـانـدن امـید مـاند چـو کـس را نـبـینی کـه جـاوید مـاند؟
کـرا سـیم و زر ماند و گـنج و مال پـس از وی بـه چـنـدی شـود پـایـمـال
وزان کـس کـه خـیری بـماند روان دمــادم رســد رحـــمــتـــش بـــر روان
بـزرگـی کـز او نـام نـیـکـو نـمـانـد تــوان گـفــت بــا اهـل دل کـو نـمـانـد
الـــا تـــا درخـــت کـــرم پــــروری گـــر امـــیــدواری کـــز او بـــر خـــوری
کـرم کـن کـه فـردا که دیوان نهند مــنــازل بــمــقــدار احــســان دهـنــد
یکی را که سـعـی قـدم پـیشـتـر بــه درگـاه حــق، مـنـزلـت بــیـشــتــر
یکی بـاز پـس خـاین و شـرمسـار نــیــابــد هــمــی مــزد نــاکــرده کــار
بهل تا به دندان بـرد پشت دست تـنـوری چـنـین گـرم و نـان درنـبـسـت
بــدانـی گــه غــلــه بــرداشــتــن کـه سـسـتـی بـود تـخـم نـاکـاشـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج