حکایت ممسک و فرزند ناخلف

یـکــی رفــت و دیـنـار از او صــد هـزارخــلـف بــرد صـاحــبــدلـی هـوشـیـارنه چـون ممسکان دست بـر زر گرفتچــو آزادگـان دســت از او بــر گـرفـتز درویــ…

یـکــی رفــت و دیـنـار از او صــد هـزار خــلـف بــرد صـاحــبــدلـی هـوشـیـار
نه چـون ممسکان دست بـر زر گرفت چــو آزادگـان دســت از او بــر گـرفـت
ز درویــش خـــالـــی نـــبـــودی درش مـسـافـر بـه مـهمـان سـرای انـدرش
دل خـویـش و بـیگـانـه خـرسـنـد کـرد نه همـچـون پـدر سـیم و زر بـنـد کـرد
ملامت کـنی گـفـتـش ای بـاد دسـت به یک ره پریشان مکن هرچه هست
بــه سـالـی تـوان خـرمـن انـدوخـتــن بـه یـک دم نـه مـردی بــود سـوخـتـن
چـو در دسـت تـنگـی نداری شـکـیب نـگــه دار وقــت فــراخــی حــســیـب
بـه دخـتـر چـه خـوش گفت بـانوی ده کــه روز نــوا بــرگ ســخــتــی بــنــه
هـمـه وقـت بـردار مـشـک و سـبـوی که پـیوستـه در ده روان نیست جـوی
بـــه دنــیــا تـــوان آخـــرت یــافـــتـــن بــه زر پــنــجــه شــیــر بــر تــافــتــن
اگــر تــنـگــدســتــی مـرو پــیـش یـار وگـــر ســـیـــم داری بـــیـــا و بـــیـــار
اگــر روی بـــر خــاک پــایــش نــهــی جــوابــت نـگــویـد بــه دســت تــهـی
خــداونــد زر بـــرکــنــد چــشــم دیــو بــه دام آورد صــخــر جــنــی بــه ریـو
تــهـی دسـت در خـوبــرویـان مـپــیـچ کــه بــی هـیـچ مـردم نـیـرزنـد هـیـچ
بــه دســت تــهــی بــر نــیــاد امــیـد بــه زر بــرکـنـی چـشـم دیـو سـپــیـد
بــه یـک بــار بــر دوسـتـان زر مـپـاش وز آسـیب دشـمـن بـه اندیشـه بـاش
اگـر هـرچـه یـابـی بــه کـف بــرنـهـی کـفـت وقـت حـاجــت بــمـانـد تــهـی
گـدایـان بــه سـعـی تــو هـرگـز قـوی نـگـردنـد، تــرســم تــو لـاغــر شــوی
چـو مـنـاع خـیر این حـکـایـت بـگـفـت ز غــیـرت جــوانـمــرد را رگ نـخــفــت
پـراگنده دل گشـت از آن عـیب جـوی بـر آشـفـت و گـفـت ای پـراگنده گوی
مـرا دسـتـگـاهی کـه پـیرامـن اسـت پــدر گـفــت مـیـراث جــد مـن اســت
نه ایشـان بـه خـسـت نگـه داشـتـند بــحـسـرت بــمـردنـدو بــگـذاشـتـنـد؟
بـــه دســتــم نــیــفــتــاد مــال پـــدر که بـعد از من افتـد بـه دسـت پـسر؟
هـمـان بــه کــه امـروز مـردم خــورنـد کـه فـردا پـس از مـن بـه یـغـمـا بـرنـد
خور و پوش و بخشای و راحت رسان نـگـه مـی چـه داری ز بــهـر کـسـان؟
بـرنـد از جـهـان بـا خـود اصـحـاب رای فـرو مـایـه مـانـد بـه حـسـرت بــجـای
زر و نـعـمـت اکـنون بـده کـان تـسـت که بـعـد از تـو بـیرون ز فـرمان تـسـت
بــه دنـیـا تـوانـی کـه عـقـبــی خـری بـخـر، جـان مـن، ورنـه حـسـرت بـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج