حکایت (١٠)

یکی پرسید از آن گم کرده فرزندکـه ای روشـن گـهر پـیر خـردمندز مصـرش بـوی پـیراهن شـنیدیچــرا در چــاه کـنـعـانـش نـدیـدیبـگفت احـوال ما بـرق جـهانستدمـ…

یکی پرسید از آن گم کرده فرزند کـه ای روشـن گـهر پـیر خـردمند
ز مصـرش بـوی پـیراهن شـنیدی چــرا در چــاه کـنـعـانـش نـدیـدی
بـگفت احـوال ما بـرق جـهانست دمـی پـیدا و دیگـر دم نـهانـسـت
گـهی بـر طـارم اعـلـی نـشـینـم گهی در پـشـت پـای خـود نبـینم
اگـر درویش بـر حـالـی بـمـانـدی سر دست از دو عالم برفشاندی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج