حکایت (١)

یکی از بزرگان گفت پارسائی را: چه گوئی در حق فلان عابد، که دیگران بطعنه سخنها گفته اند. گفت: بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانمهـر کـه را جـ…

یکی از بزرگان گفت پارسائی را: چه گوئی در حق فلان عابد، که دیگران بطعنه سخنها گفته اند. گفت: بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم
هـر کـه را جـامـه پـارسـا بــیـنـی پــارسـا دان و نـیـک مـرد انـگـار
ور ندانی که در نهادش چیست؟ محتسب را درون خانه چه کار؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج