حکایت پادشاه غور با روستایی

شــنــیـدم کــه از پــادشــاهــان غــوریـکــی پــادشــه خــر گـرفــتــی بــزورخـــران زیــر بـــار گــران بـــی عــلــفبـه روزی دو مسـکـین شـدندی تـلـ…

شــنــیـدم کــه از پــادشــاهــان غــور یـکــی پــادشــه خــر گـرفــتــی بــزور
خـــران زیــر بـــار گــران بـــی عــلــف بـه روزی دو مسـکـین شـدندی تـلـف
چــو مـنـعــم کـنـد ســفـلـه را، روزگـار نــهــد بـــر دل تـــنــگ درویــش، بـــار
چـو بــام بــلـنـدش بــود خـودپــرسـت کـنـد بـول و خـاشـاک بـر بــام پـسـت
شـنـیـدم کـه بــاری بــه عـزم شــکـار بـــرون رفــت بـــیــدادگــر شـــهــریــار
تــگــاور بــه دنــبــال صــیــدی بــرانــد شـبـش درگـرفـت از حـشـم دور مـاند
بـــتــنــهــا نــدانــســت روی و رهــی بــیـنـداخــت نــاکــام شــب در دهـی
یـکــی پــیـرمــرد انــدر آن ده مــقــیـم ز پـــیــران مـــردم شـــنــاس قـــدیــم
پـسـر را همـی گـفـت کـای شـادبـهر خــرت را مــبــر بــامـدادان بــه شــهـر
کـه آن نـاجـوانـمـرد بـرگـشـتـه بــخـت کـه تـابـوت بـیـنـمـش بـر جـای تـخـت
کــمـر بــســتــه دارد بــه فــرمـان دیـو بـه گـردون بـر از دسـت جـورش غـریو
در ایـن کــشــور آســایـش و خــرمـی نـدیـد و نـبــیـنـد بــه چــشــم آدمــی
مــگــر ایـن ســیـه نـامــه بــی صــفــا بـــه دوزخ بـــرد لــعــنــت انــدر قــفــا
پـسـر گـفـت: راه درازسـت و سـخـت پــیـاده نــیـارم شــد ای نـیـکــبــخــت
طــریــقــی بــیـنــدیــش و رایـی بــزن کــه رای تــو روشــن تـــر از رای مــن
پــدر گـفـت: اگـر پــنـد مـن بــشـنـوی یـکـی ســنـگ بــرداشـت بــایـد قـوی
زدن بـــر خـــر نـــامـــور چـــنـــد بــــار سـر و دسـت و پـهلـوش کـردن فـگـار
مـگــر کــان فــرومـایـه زشــت کــیـش بــه کــارش نــیـایـد خــر لــنــگ ریـش
چـو خضر پـیمبـر که کشتـی شکست وز او دســت جــبــار ظـالـم بــبــسـت
بـه سـالی که در بـحـر کشتـی گرفت بــسـی سـالـهـا نـام زشـتـی گـرفـت
تـفـو بـر چـنان مـلـک و دولـت کـه راند کـه شـنـعـت بـر او تـا قـیامـت بـمـانـد
پـسـر چـون شـنـید این حـدیث از پـدر ســر از خــط فــرمــان نــبــردش بــدر
فـرو کـوفـت بـیچـاره خـر را بـه سـنـگ خـر از دسـت عـاجـز شـد از پـای لنگ
پـدر گـفـتـش اکـنون سـر خـویش گـیر هـر آن ره کـه مـی بـایـدت پـیش گـیر
پــــســـر در پــــی کـــاروان اوفـــتـــاد ز دشــنـام چــنـدان کـه دانـســت داد
وز ایــن ســو پـــدر روی در آســـتـــان کــه یــارب بـــه ســجــاده راســتـــان
کـــه چـــنــدان امـــانــم ده از روزگـــار کــز ایـن نـحــس ظــالــم بــرآیـد دمـار
اگــر مــن نــبــیـنــم مــر او را هـلــاک شب گور چـشمم نخـسـبـد بـه خـاک
اگـــــــر مـــــــار زایــــــد زن بـــــــاردار بــــــه از آدمـــــی زاده دیـــــوســــــار
زن از مــرد مــوذی بـــبـــســـیــار بـــه ســـــگ از مــــردم مــــردم آزار بـــــه
مــخــنـث کــه بــیـداد بــا خــود کــنـد ازان بــه کــه بــا دیــگــری بــد کــنــد
شه این جـمله بـشنید و چیزی نگفت ببست اسب و سر بر نمد زین بخفت
همـه شـب بـه بـیداری اخـتـر شـمـرد ز ســودا و انـدیـشـه خــوابــش نـبــرد
چـــو آواز مــرغ ســـحـــر گــوش کــرد پــریـشــانــی شــب فــرامــوش کــرد
سـواران هـمـه شـب همـی تـاخـتـنـد سـحـرگـه پــی اسـب بــشـنـاخـتـنـد
بـر آن عـرصـه بـر اسـب دیدند و شـاه پـــیــاده دویــدنــد یــکــســر ســپـــاه
بــه خــدمـت نـهـادنـد سـر بــر زمـیـن چـو دریـا شـد از مـوج لـشـکـر، زمـین
یـکـی گـفــتــش از دوســتــان قــدیـم که شب حـاجـبـش بـود و روزش ندیم
رعــیـت چــه نــزلــت نـهـادنــد دوش؟ کـه مـا را نه چـشـم آرمید و نه گـوش
شـهـنـشـه نـیـارسـت کـردن حــدیـث کـه بـر وی چـه آمـد ز خـبــث خـبـیـث
هـم آهـسـتـه سـر بـرد پـیش سـرش فـرو گـفـت پـنـهـان بـه گـوش انـدرش
کـســم پــای مـرغــی نـیـاورد پــیـش ولـی دسـت خـر رفـت از انـدازه بـیش
بـزرگان نشسـتـند و خـوان خـواستـند بــخـوردنـد و مـجــلـس بــیـاراسـتــنـد
چــو شــور و طــرب در نــهـاد آمــدش ز دهــقــان دوشـــیــنــه یــاد آمــدش
بـفرمود و جـسـتـند و بـستـند سخـت بــخــواری فــگـنـدنـد در پــای تــخــت
سـیـه دل بــرآهـخـت شـمـشـیـر تـیـز نـــدانــســـت بـــیــچـــاره راه گـــریــز
ســـر نــاامــیــدی بـــرآورد و گـــفـــت نـشـایـد شـب گـور در خــانـه خــفـت
نـه تـنـهـا مـنـت گـفـتــم ای شـهـریـار کـه بــرگـشـتـه بــخـتـی و بــد روزگـار
چـرا خـشـم بـر مـن گـرفـتـی و بـس؟ منت پـیش گـفـتـم، همه خـلـق پـس
چـــو بـــیــداد کـــردی تـــوقـــع مـــدار کــه نــامــت بــه نـیـکــی رود در دیـار
ور ایـدون کـه دشـخـوارت آمـد سـخـن دگـر هـرچــه دشــخــوارت آیـد مـکــن
تـو را چـاره از ظـلم بـرگـشـتـن اسـت نـه بـیچـاره بـی گـنـه کـشـتـن اسـت
مــرا پـــنــج روز دگـــر مـــانــده گـــیــر دو روز دگـر عـیـش خـوش رانـده گـیـر
نــمــانــد ســـتـــمــگـــار بـــد روزگــار بـــمـــانــد بـــر او لـــعـــنــت پـــایــدار
تــو را نـیـک پــنـدسـت اگـر بــشـنـوی وگـر نـشـنوی خـود پـشـیمـان شـوی
بــدان کـی ســتــوده شـود پــادشــاه کـه خــلـقـش سـتــایـنـد در بــارگـاه؟
چــه ســود آفـریـن بــر ســر انـجــمـن پــس چـرخـه نـفـریـن کـنـان پــیـرزن؟
همی گـفـت و شـمشـیر بـالـای سـر ســپــر کـرده جــان پــیـش تــیـر قــدر
نـبـیـنـی کـه چـون کـارد بــر سـر بــود قـــلـــم را زبــــانـــش روان تـــر بــــود
شـه از مسـتـی غفلت آمد بـه هوش بـه گوشـش فـرو گفـت فـرخ سـروش
کـز ایـن پــیـر دســت عــقـوبــت بــدار یـکـی کـشــتــه گـیـر از هـزاران هـزار
زمـانـی ســرش در گــریـبــان بــمـانـد پـس آنگه بـه عـفو آسـتـین بـرفشـاند
بـه دسـتـان خـود بـنـد از او بــرگـرفـت سـرش را بــبـوسـیـد و در بــر گـرفـت
بــزرگـیـش بــخـشـیـد و فـرمـانـدهـی ز شـــاخ امــیــدش بـــرآمـــد بـــهــی
بـه گیتـی حـکـایت شـد این داسـتـان رود نــیــکــبـــخــت از پــی راســتــان
بــیـامـوزی از عـاقـلـان حــسـن خـوی نـه چـنـدان کـه از جـاهل عـیب جـوی
ز دشمن شنو سیرت خود که دوست هرآنچ از تـو آید بـه چشمش نکوست
وبــال اســت دادن بــه رنــجــور قــنـد کـه داروی تــلـخــش بــود ســودمـنـد
تــرش روی بــهـتــر کــنــد ســرزنــش کـه یاران خـوش طـبـع شـیرین مـنش
از ایـن بــه نـصـیـحـت نـگـویـد کـسـت اگــر عــاقــلـی یـک اشــارت بــســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج