حکایت کرکس با زغن

چـنین گفـت پـیش زغـن کـرکـسـیکـه نـبـود ز مـن دوربـین تـر کـسـیزغن گفت از این در نشـاید گذشـتبـیا تـا چـه بـینی بـر اطـراف دشـتشــنـیـدم کــه مـقــدار…

چـنین گفـت پـیش زغـن کـرکـسـی کـه نـبـود ز مـن دوربـین تـر کـسـی
زغن گفت از این در نشـاید گذشـت بـیا تـا چـه بـینی بـر اطـراف دشـت
شــنـیـدم کــه مـقــدار یـک روزه راه بـکـرد از بـلـنـدی بـه پـسـتـی نگـاه
چـنـین گـفـت دیـدم گـرت بـاورسـت که یک دانه گندم به هامون برست
زغـن را نـمـانـد از تـعـجـب شـکـیب ز بــالــا نـهـادنــد ســر در نـشــیـب
چــو کــرکــس بـــر دانــه آمــد فــراز گــره شــد بــر او پــای بــنـدی دراز
نـدانـسـت ازان دانـه بــر خــوردنـش کــه دهـر افــگـنـد دام در گــردنـش
نــه آبــســتــن در بــود هــر صــدف نـه هـر بــار شــاطـر زنـد بــر هـدف
زغن گفت ازان دانه دیدن چـه سـود چـو بـیـنـایـی دام خـصـمـت نـبــود؟
شنیدم که می گفت و گردن به بند نـبــاشـد حــذر بــا قـدر ســودمـنـد
اجـل چـون بـه خونش بـرآورد دست قضا چـشـم بـاریک بـینش بـبـسـت
در آبــی کــه پــیــدا نــگــردد کــنــار غــرور شـــنــاور نــیــایــد بـــه کــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج