حکایت

یـکـی پــارسـا سـیـرت حــق پــرسـتفـتـادش یکی خـشـت زرین بـه دسـتسـر هـوشـمـنـدش چـنـان خـیره کـردکــه ســودا دل روشــنـش تــیـره کــردهمه شب در اندیش…

یـکـی پــارسـا سـیـرت حــق پــرسـت فـتـادش یکی خـشـت زرین بـه دسـت
سـر هـوشـمـنـدش چـنـان خـیره کـرد کــه ســودا دل روشــنـش تــیـره کــرد
همه شب در اندیشه کاین گنج و مال در او تـــــا زیــــم ره نـــــیــــابـــــد زوال
دگـر قـامـت عـجـزم از بــهـر خـواسـت نـبــایـد بــر کــس دوتــا کــرد و راســت
سـرایـی کـنـم پــای بــسـتــش رخـام درخــتــان سـقـفـش هـمـه عـود خــام
یـکـی حـجـره خـاص از پــی دوسـتـان در حـــجـــره انــدر ســرا بـــوســـتـــان
بـفـرسـودم از رقـعـه بـر رقـعـه دوخـت تـف دیگدان چـشـم و مغـزم بـسـوخـت
دگــر زیــر دســتــان پـــزنــدم خــورش بـــــراحـــــت دهـــــم روح را پـــــرورش
بـسـخـتـی بـکشـت این نمد بـسـتـرم روم زیـن سـپــس عـبــقـری گـسـتــرم
خــیـالـش خــرف کــرده کــالـیـوه رنـگ بـه مـغـزش فـرو بـرده خـرچـنـگ چـنگ
فـــراغ مـــنــاجـــات و رازش نــمـــانــد خـور و خـواب و ذکـر و نـمـازش نـمـانـد
بـه صحـرا بـرآمد سـر از عشوه مسـت کـه جــایـی نـبــودش قـرار نـشــســت
یکـی بـر سـر گـور گـل مـی سـرشـت کـه حـاصـل کـنـد زان گـل گـور خـشـت
بــه انـدیـشـه لـخـتـی فـرو رفـت پــیـر کـه ای نـفـس کـوتــه نـظــر پــنـد گـیـر
چـه بـنـدی در ایـن خـشـت زرین دلـت کـه یک روز خـشـتـی کـنـنـد از گـلـت؟
طـمـع را نـه چـنـدان دهـان اسـت بــاز کـه بــازش نـشـیـنـد بـه یـک لـقـمـه آز
بـدار ای فـرومـایه زین خـشـت دسـت که جیحون نشاید به یک خشت بست
تــو غــافــل در انـدیـشــه ســود مــال کــه ســرمــایـه عــمـر شــد پــایـمــال
غـبـار هـوی چـشـم عـقـلـت بـدوخـت سـموم هوس کشت عمرت بـسوخـت
بـکـن سـرمـه غـفـلـت از چـشـم پـاک که فردا شوی سـرمه در چـشـم خـاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج