حکایت

قــضــا زنــده ای رگ جــان بـــریــددگــر کــس بــه مــرگــش گــریـبــان دریـدچـنین گـفـت بـیننده ای تـیز هوشچــو فــریـاد و زاری رســیـدش بــه گـوشز …

قــضــا زنــده ای رگ جــان بـــریــد دگــر کــس بــه مــرگــش گــریـبــان دریـد
چـنین گـفـت بـیننده ای تـیز هوش چــو فــریـاد و زاری رســیـدش بــه گـوش
ز دسـت شما مرده بـر خـویشـتـن گـــرش دســـت بـــودی دریــدی کـــفـــن
کـه چـندین ز تـیمـار و دردم مـپـیچ کـه روزی دو پــیـش از تـو کـردم بــسـیـچ
فـراموش کـردی مگـر مرگ خـویش کــه مــرگ مــنــت نــاتــوان کــرد و ریـش
مـحـقـق چـو بـر مـرده ریـزد گـلـش نــه بــروی کــه بــرخــود بــســوزد دلــش
ز هجـران طـفلی که در خـاک رفت چــه نـالـی؟ کـه پــاک آمـد و پــاک رفــت
تـو پـاک آمدی بـر حـذربـاش و پـاک کـه نـنـگ اسـت نـاپــاک رفـتـن بــه خـاک
کـنون بـاید این مرغ را پـای بـسـت نـه آنـگـه کـه سـررشـتـه بــردت ز دسـت
نشستی به جای دگر کس بـسی نـشــیـنـد بــه جــای تــو دیـگــر کــســی
اگــر پـــهــلــوانــی و گــر تــیــغ زن نـــخـــواهـــی بــــدربــــردن الـــا کـــفـــن
خـر وحـش اگـر بـگـسـلـانـد کـمـند چـــو در ریــگ مــانــد شــود پـــای بـــنــد
تــو را نـیـز چـنـدان بــود دسـت زور کــه پــایـت نــرفــتــه ســت در ریـگ گــور
منه دل بـر این سـالـخـورده مـکـان کــه گــنــبـــد نــپـــایــد بـــر او گــردکـــان
چو دی رفت و فردا نیامد به دست حساب از همین یک نفس کن که هست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج