حکایت

فـقیهی بـر افـتـاده مسـتـی گذشـتبـه مـسـتـوری خـویش مـغـرور گـشـتز نــخــوت بــر او الــتــفــاتــی نـکــردجـــوان ســـر بـــرآورد کـــای پـــیــرمــد…

فـقیهی بـر افـتـاده مسـتـی گذشـت بـه مـسـتـوری خـویش مـغـرور گـشـت
ز نــخــوت بــر او الــتــفــاتــی نـکــرد جـــوان ســـر بـــرآورد کـــای پـــیــرمــد
تـکـبــر مـکـن چـون بــه نـعـمـت دری کــه مـحــرومـی آیـد ز مـســتــکــبــری
یـکـی را کـه در بــنـد بـیـنـی مـخـنـد مــبــادا کــه نـاگــه درافــتــی بــه بــنـد
نـه آخــر در امـکـان تــقـدیـر هـســت که فردا چـو من بـاشی افتـاده مست؟
تـو را آسمان خط بـه مسجـد نبـشت مـزن طــعـنـه بــر دیـگـری در کـنـشــت
بـبـند ای مسلمان به شکرانه دست کــه زنــار مــغ بــر مــیـانــت نــبــســت
نه خود می رود هر که جویان اوست به عنفش کشان می برد لطف دوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج