حکایت

ز ره باز پس مانده ای می گریستکه مسکین تر از من در این دشت کیست؟جـهاندیده ای گفـتـش ای هوشـیاراگــر مــردی ایــن یــک ســخـــن گــوش داربـرو شکر کن چـو…

ز ره باز پس مانده ای می گریست که مسکین تر از من در این دشت کیست؟
جـهاندیده ای گفـتـش ای هوشـیار اگــر مــردی ایــن یــک ســخـــن گــوش دار
بـرو شکر کن چـون بـه خر بـرنه ای کـــه آخـــر بــــنـــی آدمـــی، خـــر نـــه ای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج