حکایت

یــکــی کــرد بـــر پـــارســایــی گــذربــه صــورت جــهـود آمـدش در نـظــرقــفــایـی فــرو کـوفــت بــر گـردنـشبــبــخــشــیـد درویـش پــیـراهــنــشخ…

یــکــی کــرد بـــر پـــارســایــی گــذر بــه صــورت جــهـود آمـدش در نـظــر
قــفــایـی فــرو کـوفــت بــر گـردنـش بــبــخــشــیـد درویـش پــیـراهــنــش
خجل گفت کانچ از من آمد خطاست ببخشای بر من، چه جای عطاست؟
بـه شـکرانه گفـتـا بـه سـر بـیسـتـم کـه آنـم کـه پــنـداشـتــی نـیـسـتــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج