حکایت

بــرهـنـه تــنـی یـک درم وام کــردتــن خــویـش را کـسـوتــی خــام کـردبــنـالـیـد کــای طــالــع بــدلــگــامبــه گـرمـا بــپــخـتــم در ایـن زیـر خـا…

بــرهـنـه تــنـی یـک درم وام کــرد تــن خــویـش را کـسـوتــی خــام کـرد
بــنـالـیـد کــای طــالــع بــدلــگــام بــه گـرمـا بــپــخـتــم در ایـن زیـر خـام
چو ناپخته آمد ز سختی به جوش یکـی گـفـتـش از چـاه زندان، خـموش
بـجـای آور، ای خـام، شکر خـدای که چون ما نه ای خام بر دست و پای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج