حکایت

شــنـیـدم کــه مـســتــی ز تــاب نـبــیـدبــه مــقــصــوره مــســجــدی در دویــدبــــنــــالــــیــــد بــــر آســــتــــان کــــرمکــه یــارب بــه فـ…

شــنـیـدم کــه مـســتــی ز تــاب نـبــیـد بــه مــقــصــوره مــســجــدی در دویــد
بــــنــــالــــیــــد بــــر آســــتــــان کــــرم کــه یــارب بــه فــردوس اعــلــی بـــرم
مــوذن گــریـبــان گــرفــتــش کــه هـیـن سگ و مسجـد! ای فارغ از عقل و دین
چه شایسته کردی که خواهی بهشت؟ نــمــی زیــبـــدت نــاز بـــا روی زشــت
بـگفت این سخن پـیر و بـگریست مست که مستم بدار از من ای خواجه دست
عـــجــــب داری از لـــطـــف پــــروردگـــار کــه بــاشــد گــنــهــکــاری امــیــدوار؟
تــو را مــی نــگــویـم کــه عــذرم پــذیــر در تــوبــه بــازسـت و حــق دسـتــگـیـر
هــمــی شـــرم دارم ز لــطـــف کـــریــم کـه خـوانم گـنه پـیش عـفـوش عـظـیم
کـــســـی را کـــه پـــیــری درآرد ز پـــای چـو دسـتــش نـگـیـری نـخـیـزد ز جـای
مــن آنــم ز پـــای انــدر افـــتـــاده پـــیــر خــدایـا بــه فــضــل تــوام دســت گـیـر
نــگــویـم بــزرگــی و جــاهـم بــبــخــش فــرومــانـدگــی و گــنــاهـم بــبــخــش
اگـــــر یـــــاری انـــــدک زلـــــل دانـــــدم بـــه نــابـــخـــردی شــهــره گــردانــدم
تـــو بـــیــنــا و مــا خـــائف از یــکـــدگـــر کــه تــو پــرده پــوشــی و مـا پــرده در
بــــرآورده مــــردم ز بــــیـــرون خــــروش تــو بـــا بــنــده در پــرده و پــرده پــوش
بــه نــادانـی ار بــنـدگــان ســرکــشــنـد خـــداونــدگــاران قـــلــم در کــشـــنــد
اگـر جــرم بــخــشــی بــه مـقــدار جــود نــمـــانــد گـــنــهــکـــاری انــدر وجـــود
وگــر خــشــم گــیــری بـــه قــدر گــنــاه بـــه دوزخ فــرســت و تـــرازو مــخـــواه
گــرم دســت گـیـری بــه جــایـی رســم وگــر بــفــگــنـی بــر نــگــیـرد کــســم
کــــه زور آورد گـــر تــــو یـــاری دهـــی؟ کـه گـیـرد چـو تــو رسـتــگـاری دهـی؟
دو خـواهـنـد بــودن بــه مـحــشـر فـریـق نــدانــم کـــدامـــان دهــنــدم طـــریــق
عـجــب گـر بــود راهـم از دسـت راسـت که از دسـت من جـز کـژی بـرنخـاسـت
دلــم مــی دهـد وقــت وقــت ایـن امـیـد کـه حــق شــرم دارد ز مـوی ســفــیـد
عــــجـــــب دارم ار شـــــرم دارد ز مــــن کـه شـرمـم نـمـی آیـد از خــویـشـتــن
نـه یـوسـف کـه چـنـدان بــلـا دیـد و بـنـد چـو حـکمش روان گشت و قدرش بـلند
گـــنــه عـــفـــو کـــرد آل یــعـــقـــوب را؟ کــه مــعــنــی بـــود صـــورت خـــوب را
بـــه کــردار بـــدشـــان مــقـــیــد نــکــرد بــضــاعــات مــزجــاتــشــان رد نــکــرد
ز لـطــفــت هـمـیـن چــشــم داریـم نـیـز بـر این بـی بـضـاعـت بـبـخـش ای عزیز
کـس از مـن سـیه نامـه تـر دیده نیسـت کـه هـیچـم فـعـال پـسـنـدیده نـیسـت
جــز ایـن کـاعـتــمـادم بــه یـاری تــسـت امـــیـــدم بـــه آمـــرزگـــاری تـــســـت
بــــضــــاعــــت نـــیـــاوردم الـــا امـــیـــد خـــدایــا ز عـــفـــوم مــکـــن نــاامــیــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج