حکایت

طــریـقــت شــنــاســان ثــابــت قــدمبـه خـلـوت نشـسـتـند چـندی بـه همیـکـی زان مـیـان غــیـبــت آغــاز کــرددر ذکـــر بــــیـــچــــاره ای بــــاز ک…

طــریـقــت شــنــاســان ثــابــت قــدم بـه خـلـوت نشـسـتـند چـندی بـه هم
یـکـی زان مـیـان غــیـبــت آغــاز کــرد در ذکـــر بــــیـــچــــاره ای بــــاز کـــرد
کـسـی گـفـتـش ای یار شـوریده رنگ تــو هـرگـز غــزا کــرده ای در فــرنـگ؟
بــگـفـت از پــس چــار دیـوار خــویـش هـمـه عــمـر نـنـهـاده ام پــای پــیـش
چـنـیـن گـفـت درویـش صـادق نـفـس نـدیدم چـنـین بـخـت بـرگـشـتـه کـس
کـه کـافـر ز پـیکـارش ایمـن نشـسـت مـســلـمـان ز جــور زبــانـش نـرســت
***
چــه خــوش گـفــت دیـوانـه مـرغــزی حـدیـثــی کـز او لـب بــه دنـدان گـزی
مــن ار نــام مــردم بـــزشــتــی بـــرم نــگـــویــم بـــجـــز غـــیــبـــت مــادرم
کــــه دانــــنــــد پــــروردگــــان خــــرد کـه طـاعـت هـمـان بـه کـه مـادر بــرد
رفـیقـی کـه غـایب شـد ای نـیک نـام دو چـیـزسـت از او بــر رفـیـقـان حـرام
یکـی آن کـه مالـش بـه بـاطـل خـورند دوم آن کـه نـامـش بـه غـیـبــت بـرنـد
هـر آن کــو بــرد نــام مــردم بــه عــار تـــو خــیــر خــود از وی تـــوقــع مــدار
کــه انــدر قــفــای تــو گــویـد هـمــان کـه پـیـش تـو گـفـت از پـس مـردمـان
کسی پیش من در جهان عاقل است که مشغول خود وز جهان غافل است

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج