حکایت

کسی گفت حجاج خون خواره ای استدلش همچو سنگ سیه پاره ای استنـتــرســد هـمــی ز آه و فــریـاد خــلــقخــدایـا تــو بــســتــان از او داد خــلــقجـــهــان…

کسی گفت حجاج خون خواره ای است دلش همچو سنگ سیه پاره ای است
نـتــرســد هـمــی ز آه و فــریـاد خــلــق خــدایـا تــو بــســتــان از او داد خــلــق
جـــهــانـــدیــده ای پـــیــر دیــریــنــه زاد جـــوان را یــکــی پـــنــد پـــیــرانــه داد
کـــز او داد مــظـــلــوم مــســـکـــیــن او بـــخـــواهــنــد وز دیــگـــران کـــیــن او
تــــو دســـت از وی و روزگـــارش بــــدار کــه خــود زیـر دســتــش کــنـد روزگـار
نـــه بـــیــداد از او بـــهــره مـــنـــد آیــدم نـه نـیـز از تــو غــیـبــت پــســنـد آیـدم
بــــه دوزخ بــــرد مـــدبــــری را گــــنـــاه کـه پــیـمـانـه پــر کـرد و دیـوان ســیـاه
دگـر کـس بــه غـیـبــت پــیـش مـی دود مـــبـــادا کـــه تـــنـــهـــا بـــه دوزخ رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج