حکایت

مـــرا در نـــظـــامـــیــه ادرار بـــودشــب و روز تــلـقــیـن و تــکـرار بــودمـر اسـتـاد را گـفـتـم ای پـر خـردفـلـان یـار بــر مـن حـسـد مـی بــردش…

مـــرا در نـــظـــامـــیــه ادرار بـــود شــب و روز تــلـقــیـن و تــکـرار بــود
مـر اسـتـاد را گـفـتـم ای پـر خـرد فـلـان یـار بــر مـن حـسـد مـی بــرد
شـنید این سـخـن پـیشوای ادب به تندی برآشفت و گفت ای عجب!
حسودی پسندت نیامد ز دوست که معلوم کردت که غیبـت نکوست؟
گـر او راه دوزخ گرفـت از خـسـی از ایـن راه دیــگــر تــو در وی رســی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج