حکایت

شـنـیـدم کـه در بــزم تــرکـان مـسـتمریدی دف و چنگ مطرب شکستچـو چـنگش کشـیدند حـالی بـه مویغلامان و چـون دف زدندش بـه رویشـب از درد چـوگان و سـیلی نخـ…

شـنـیـدم کـه در بــزم تــرکـان مـسـت مریدی دف و چنگ مطرب شکست
چـو چـنگش کشـیدند حـالی بـه موی غلامان و چـون دف زدندش بـه روی
شـب از درد چـوگان و سـیلی نخـفـت دگـر روز پـیـرش بــه تـعـلـیـم گـفـت
نخواهی که باشی چو دف روی ریش چو چنگ، ای بـرادر، سر انداز پـیش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج