حکایت

سیه چرده ای را کسی زشت خواندجـوابـی بـگـفـتـش کـه حـیران بـمـانـدنه مـن صـورت خـویش خـود کـرده امکـه عـیـبـم شـمـاری کـه بـد کـرده امتـو را بـا مـن ار…

سیه چرده ای را کسی زشت خواند جـوابـی بـگـفـتـش کـه حـیران بـمـانـد
نه مـن صـورت خـویش خـود کـرده ام کـه عـیـبـم شـمـاری کـه بـد کـرده ام
تـو را بـا مـن ار زشـت رویم چـه کـار؟ نـه آخــر مــنـم زشــت و زیـبــا نــگــار
از آنم کـه بـر سـر نـبـشـتـی ز پـیش نـه کـم کـردم ای بـنـده پـرور نه بـیش
تـــو دانــایــی آخـــر کــه قــادر نــیــم تــوانـای مـطــلـق تــویـی، مـن کـیـم؟
گـرم ره نـمـایـی رســیـدم بــه خــیـر وگــر گــم کــنـی بــاز مـانـدم ز ســیـر
جــهـان آفــریـن گــر نــه یـاری کــنــد کــجــا بــنــده پــرهــیـزگــاری کــنــد؟
***
چـه خوش گفت درویش کوتـاه دست که شب توبه کرد و سحرگه شکست
گـر او تـوبـه بـخـشـد بـمـانـد درسـت که پیمان ما بی ثبـات است و سست
بـه حـقت که چـشـمم ز بـاطـل بـدوز بــه نـورت کـه فــردا بــه نـارم مـســوز
ز مـســکـیـنـیـم روی در خــاک رفــت غــبـــار گــنــاهــم بـــر افــلــاک رفــت
تـو یـک نـوبـت ای ابـر رحـمـت بــبــار کــه در پــیـش بــاران نــپــایــد غــبــار
ز جـرمم در این مملکـت جـاه نیسـت ولـیـکـن بـه مـلـکـی دگـر راه نـیـسـت
تــو دانـی ضـمـیـر زبــان بــســتــگـان تــو مـرهـم نـهـی بــر دل خـسـتــگـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج