حکایت

یکـی سـلـطـنـت ران صـاحـب شـکـوهفرو خـواسـت رفت آفتـابـش بـه کوهبه شیخی در آن بقعه کشور گذاشتکـه در دوده قـایم مـقـامـی نداشـتچـو خـلوت نشـین کوس دولت…

یکـی سـلـطـنـت ران صـاحـب شـکـوه فرو خـواسـت رفت آفتـابـش بـه کوه
به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت کـه در دوده قـایم مـقـامـی نداشـت
چـو خـلوت نشـین کوس دولت شـنید دگــر ذوق در کــنــج خــلــوت نــدیـد
چـپ و راسـت لشـکر کشـیدن گرفـت دل پـــردلـــان زو رمــیــدن گـــرفـــت
چـنـان سـخـت بـازو شـد و تـیز چـنـگ کـه بـا جـنگجـویان طـلب کـرد جـنگ
ز قــوم پــراگـنـده خــلـقـی بــکـشــت دگر جمع گشتند و هم رای و پشت
چـنـان در حـصـارش کـشـیـدنـد تــنـگ که عـاجـز شـد از تـیربـاران و سـنگ
بـــر نــیــکــمــردی فــرســتـــاد کــس کـه صـعـبــم فـرومـانـده، فـریـاد رس
بـه همت مدد کن که شـمشـیر و تـیر نـه در هـر وغـایـی بــود دســتــگـیـر
چـو بـشـنـیـد عـابـد بـخـنـدید و گـفـت چــرا نـیـم نـانـی نـخـورد و نـخـفـت؟
نـدانـســت قــارون نـعــمـت پــرســت کـه گنج سـلامت بـه کـنج اندرسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج