حکایت

یــکــی گــربـــه در خــانــه زال بـــودکـه بــرگـشـتـه ایـام و بــدحـال بـوددوان شـد بـه مـهـمـان سـرای امـیرغـلـامـان سـلـطـان زدنـدش بـه تـیرچکان خ…

یــکــی گــربـــه در خــانــه زال بـــود کـه بــرگـشـتـه ایـام و بــدحـال بـود
دوان شـد بـه مـهـمـان سـرای امـیر غـلـامـان سـلـطـان زدنـدش بـه تـیر
چکان خونش از استخوان، می دوید همی گفت و از هول جان می دوید
اگـر جـسـتــم از دسـت ایـن تـیـر زن مـــن و مـــوش و ویــرانـــه پـــیــرزن
نیرزد عـسـل، جـان مـن، زخـم نیش قـناعـت نکـوتـر بـه دوشـاب خـویش
خـداوند از آن بـنده خـرسـند نیسـت که راضی بـه قسم خـداوند نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج