خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 10 مهر 1402

حکایت

یکـی نـان خـورش جـز پـیـازی نـداشـتچـو دیگر کسان بـرگ و سازی نداشتکـسـی گفـتـش ای سـغـبـه خـاکـسـاربــرو طــبــخــی از خــوان یـغــمـا بــیـاربــخـواه…

یکـی نـان خـورش جـز پـیـازی نـداشـت چـو دیگر کسان بـرگ و سازی نداشت
کـسـی گفـتـش ای سـغـبـه خـاکـسـار بــرو طــبــخــی از خــوان یـغــمـا بــیـار
بــخـواه و مـدار ای پـسـر شـرم و بــاک کــه مــقــطــوع روزی بــود شــرمـنـاک
قـبــا بــسـت و چــاپــک نـوردیـد دسـت قـبـایش دریدند و دسـتـش شـکـسـت
همی گفت و بر خویشتن می گریست که مر خویشتن کرده را چاره چیست؟
بـــلـــا جـــوی بــــاشـــد گـــرفـــتـــار آز مــن وخــانـه مـن بــعــد و نـان و پــیـاز
جــویـنــی کــه از ســعــی بــازو خــورم بـــه از مــیــده بـــر خــوان اهــل کــرم
چـه دلـتـنـگ خـفـت آن فـرومـایـه دوش کـه بــر سـفـره دیـگـران داشـت گـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج