حکایت

بـه صـنعـا درم طـفـلـی اندر گـذشـتچه گویم کز آنم چه بر سر گذشت!قـضـا نـقـش یـوسـف جـمـالـی نـکـردکـه ماهی گـورش چـو یونس نخـورددر ایـن بــاغ ســروی نـ…

بـه صـنعـا درم طـفـلـی اندر گـذشـت چه گویم کز آنم چه بر سر گذشت!
قـضـا نـقـش یـوسـف جـمـالـی نـکـرد کـه ماهی گـورش چـو یونس نخـورد
در ایـن بــاغ ســروی نـیـامــد بــلــنـد کـه بـاد اجـل بـیـخـش از بـن نـکـنـد
نـهالـی بـه سـی سـال گـردد درخـت ز بـیـخـش بـرآرد یـکـی بـاد سـخـت
عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت که چـندین گل اندام در خـاک خـفت
بـه دل گـفـتـم ای نـنـگ مـردان بـمـیر کــه کــودک رود پــاک و آلــوده پــیـر
ز ســودا و آشــفــتــگــی بـــر قــدش بــرانـداخــتــم سـنـگـی از مـرقـدش
ز هـولــم در آن جــای تــاریـک تــنــگ بــشــوریــد حــال و بــگــردیـد رنــگ
چــو بــازآمـدم زان تــغــیـر بــه هـوش ز فــرزنـد دلــبــنـدم آمـد بــه گــوش
گـرت وحــشــت آمـد ز تــاریـک جــای بـه هش بـاش و بـا روشـنایی درآی
شــب گــور خــواهـی مــنـور چــو روز از ایــن جــا چــراغ عــمــل بــرفــروز
تـــن کــار کــن مــی بـــلــرزد ز تـــب مـبــادا کــه نـخــلــش نـیـارد رطــب
گــروهـی فــراوان طــمـع ظــن بــرنـد کـه گـنـدم نیفـشـانـده خـرمـن بـرند
بـر آن خرود سعدی که بـیخی نشاند کسی بـرد خرمن که تخمی فشاند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج