حکایت

یـکـی مـرد درویـش در خـاک کـیـشنکو گفت بـا همسر زشت خویشچو دست قضا زشت رویت سرشتمـینـدای گـلـگـونه بـر روی زشـتکه حـاصـل کند نیکـبـخـتـی بـه زور؟به سر…

یـکـی مـرد درویـش در خـاک کـیـش نکو گفت بـا همسر زشت خویش
چو دست قضا زشت رویت سرشت مـینـدای گـلـگـونه بـر روی زشـت
که حـاصـل کند نیکـبـخـتـی بـه زور؟ به سرمه که بینا کند چشم کور؟
نـــیـــایــد نـــکـــوکـــار از بـــدرگـــان محـال اسـت دوزندگی از سـگـان
هـمـه فــیـلــســوفــان یـونـان و روم نـدانـنـد کــرد انـگـبــیـن از ز قــوم
ز وحــشـی نـیـایـد کـه مـردم شــود بـه سعی اندر او تربـیت گم شود
تـــوان پـــاک کـــردن ز زنـــگ آیــنــه ولــیـکــن نـیـایـد ز ســنــگ آیـنــه
بـه کـوشـش نروید گـل از شـاخ بـید نه زنگی بـه گرما بـه گردد سپـید
چــو رد مـی نـگـردد خــدنـگ قــضــا سـپـر نیسـت مربـنده را جـز رضـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج