حکایت

مــرا در ســپــاهــان یــکــی یــار بـــودکــه جـــنــگــاور و شــوخ و عــیــار بـــودمدامش به خون دست و خنجر خضاببــر آتــش دل خــصـم از او چــون کـب…

مــرا در ســپــاهــان یــکــی یــار بـــود کــه جـــنــگــاور و شــوخ و عــیــار بـــود
مدامش به خون دست و خنجر خضاب بــر آتــش دل خــصـم از او چــون کـبــاب
نـدیـدمـش روزی کـه تـرکـش نـبـسـت ز پــولــاد پــیـکــانـش آتــش نــجــســت
دلـــاور بــــه ســـرپــــنـــجـــه گـــاوزور ز هـولـش بــه شـیـران در افـتــاده شـور
بــه دعــوی چــنــان نـاوک انـداخــتــی کــه عــذرا بــه هــر یـک دو انــداخــتــی
چــنـان خــار در گـل نـدیـدم کــه رفــت کــه پــیـکــان او در ســپــرهـای جــفــت
نـزد تــارک جــنـگـجـویـی بــه خـشـت که خـود و سـرش را نه در هم سـرشت
چــو گــنـجــشــک روز مـلــخ در نـبــرد به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد
گــرش بــر فــریــدون بـــدی تــاخــتــن امـــانــش نـــدادی بـــه تـــیــغ آخـــتـــن
پــلــنـگــانـش از زور ســرپــنــجــه زیـر فــرو بـــرده چــنــگــال در مــغــز شــیــر
گــرفــتــی کــمــربــنـد جــنـگ آزمــای وگــر کـــوه بـــودی بـــکـــنــدی ز جـــای
زره پـــوش را چـــون تـــبـــرزیـــن زدی گـــذر کـــردی از مـــرد و بـــر زیـــن زدی
نــه در مـــردی او را نــه در مـــردمــی دوم در جــهــان کــس شــنــیــد آدمــی
مــرا یـک دم از دســت نــگــذاشــتــی کـه بـا راسـت طـبـعـان سـری داشـتـی
ســفــر نــاگــهــم زان زمــیـن در ربــود کـه بــیـشــم در آن بــقـعـه روزی نـبــود
قـضــا نـقـل کـرد از عــراقـم بــه شــام خــوش آمـد در آن خــاک پــاکــم مـقــام
مـع الـقـصــه چــنـدی بــبــودم مـقـیـم بــه رنـج و بــه راحـت، بــه امـیـد و بـیـم
دگــر پــر شــد از شــام پــیــمــانــه ام کــــشــــیـــد آرزومـــنـــدی خــــانـــه ام
قــضـــا را چـــنــان اتـــفـــاق اوفــتـــاد کـــه بـــازم گـــذر بـــر عـــراق اوفـــتـــاد
شـبـی سـر فـرو شـد بـه انـدیشـه ام بــه دل بــرگـذشـت آن هـنـر پــیـشـه ام
نــمــک ریــش دیــریـنــه ام تــازه کــرد کـه بــودم نـمـک خــورده از دســت مـرد
بـــه دیــدار وی در ســپــاهــان شــدم بـه مـهـرش طـلـبــکـار و خـواهـان شـدم
جـــوان دیــدم از گــردش دهــر، پـــیــر خـــدنــگــش کــمــان، ارغــوانــش زریــر
چـو کـوه سـپـیـدش سـر از بـرف مـوی دوان آبـــش از بـــرف پـــیـــری بـــه روی
فــلــک دســت قــوت بـــر او یــافــتـــه ســـر دســـت مــردیــش بـــر تـــافــتـــه
بــدر کــرده گــیـتــی غــرور از ســرش ســــر نـــاتــــوانـــی بــــه زانـــو بــــرش
بــدو گــفــتــم ای ســرور شــیـر گــیـر چــه فـرســوده کـردت چــو روبــاه پــیـر؟
بـــخـــنــدیــد کـــز روز جـــنــگ تـــتـــر بـــدر کــردم آن جـــنــگــجــویــی ز ســر
زمــیـن دیـدم از نـیـزه چــو نـیـســتــان گــرفــتـــه عــلــمــهــا چــو آتـــش در آن
بــر انـگـیـخـتــم گـرد هـیـجــا چــو دود چــو دولـت نـبــاشـد تــهـور چــه سـود؟
مـن آنـم کــه چــون حــمـلــه آوردمـی بــه رمـح از کــف انـگـشــتــری بــردمـی
ولــی چـــون نــکــرد اخـــتـــرم یــاوری گــرفــتـــنــد گــردم چــو انــگــشــتـــری
غــنــیـمــت شــمــردم طــریـق گــریـز کـه نـادان کـنـد بــا قــضــا پــنـجــه تــیـز
چــه یـاری کـنـد مـغــفــر و جــوشــنـم چـــو یــاری نــکــرد اخـــتـــر روشـــنــم؟
کـلـیـد ظـفـر چـون نـبـاشـد بـه دسـت بــه بــازو در فــتــح نـتــوان شــکــســت
گــروهــی پــلــنــگ افــگــن پــیــل زور در آهـــن ســـر مـــرد و ســـم ســـتـــور
هــمــان دم کــه دیـدیـم گــرد ســپــاه زره جـــامــه کــردیــم و مــغــفــر کــلــاه
چـو ابــر اسـب تــازی بــرانـگـیـخـتــیـم چــو بـــاران بـــلــالــک فــرو ریــخــتــیــم
دو لـشـکـر بـه هـم بـر زدنـد از کـمـیـن تــو گــفــتــی زدنـد آســمـان بــر زمـیـن
ز بـــاریــدن تـــیــر هــمــچـــو تـــگــرگ بـه هر گـوشـه بـرخـاسـت طـوفـان مرگ
بــه صــیــد هــزبــران پــرخــاش ســاز کـــمـــنـــد اژدهـــای دهــن کـــرده بـــاز
زمــیـن آســمــان شــد ز گــرد کــبــود چـو انـجـم در او بـرق شـمـشـیـر و خـود
ســواران دشــمــن چــو دریــافــتــیــم پـــیــاده ســپـــر در ســپـــر بـــافــتــیــم
بـه تـیـر و سـنـان مـوی بـشـکـافـتـیـم چــو دولــت نــبـــد روی بـــر تــافــتــیــم
چـــه زور آورد پـــنــجـــه جـــهــد مــرد چـــو بـــازوی تـــوفــیــق یــاری نــکــرد؟
نـه شــمـشــیـر کــنـداوران کــنـد بــود کــه کــیــن آوری ز اخـــتـــر تـــنــد بـــود
کــس از لـشــکــر مـا ز هـیـجــا بــرون نـیـامـد جـز آغـشـتـه خـفـتـان بــه خـون
چـو صـد دانه مـجـمـوع در خـوشـه ای فـــتـــادیــم هــر دانــه ای گــوشـــه ای
بــه نــامــردی از هـم بــدادیـم دســت چو ماهی که بـا جوشن افتد به شست
کــســان را نـشــد نــاوک انــدر حــریـر کـه گـفـتــم بــدوزنـد ســنـدان بــه تــیـر
چــو طــالــع ز مــا روی بــر پــیــچ بــود ســپــر پــیـش تــیـر قــضــا هــیــچ بــود
از ایـن بــوالـعـجـب تـر حـدیـثـی شـنـو کـه بــی بــخـت کـوشـش نـیـرزد دو جـو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج