حکایت

یـکـی خـوب کـردار، خـوش خـوی بــودکـه بـد سـیرتـان را نکـو گـوی بـودبه خوابش کسی دید چون در گذشتکه باری حکایت کن از سرگذشتدهـانـی بــه خـنـده چــو گـل…

یـکـی خـوب کـردار، خـوش خـوی بــود کـه بـد سـیرتـان را نکـو گـوی بـود
به خوابش کسی دید چون در گذشت که باری حکایت کن از سرگذشت
دهـانـی بــه خـنـده چــو گـل بــاز کـرد چو بـلبل به صوتی خوش آغاز کرد
کـه بـر مـن نـکـردنـد سـخـتـی بـسـی که من سخت نگرفتمی بـا کسی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج