حکایت

گدایی شنیدم که در تـنگ جاینـهـادش عـمـر پـای بــر پـشـت پـایندانست بیچاره درویش کوستکـه رنجـیده دشـمـن نداند ز دوسـتبـرآشفت بـر وی که کوری مگر؟بـــدو …

گدایی شنیدم که در تـنگ جای نـهـادش عـمـر پـای بــر پـشـت پـای
ندانست بیچاره درویش کوست کـه رنجـیده دشـمـن نداند ز دوسـت
بـرآشفت بـر وی که کوری مگر؟ بـــدو گــفــت ســالــار عــادل عــمــر
نه کورم ولیکـن خـطـا رفـت کـار نــدانــســتــم از مــن گــنـه در گــذار
چه منصف بـزرگان دین بـوده اند کـه بـا زیـر دسـتـان چـنـین بـوده انـد
فـروتـن بــود هـوشـمـنـد گـزیـن نـهـد شـاخ پـر مـیـوه سـر بــر زمـیـن
بــنــازنـد فــردا تــواضــع کــنــان نـگــون از خــجــالــت ســر گــرد نـان
اگـر می بـتـرسـی ز روز شـمـار ازان کـز تــو تــرســد خــطــا در گـذار
مکن خیره بـر زیر دستـان ستـم که دستی است بالای دست تو هم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج