حکایت

شنیدم که پـیری شبـی زنده داشتسحر دست حاجت به حق برفراشتیکـی هـاتـف انـداخـت در گـوش پـیـرکه بـی حـاصلی، رو سـر خـویش گیربـر این در دعـای تـو مقـبـول ن…

شنیدم که پـیری شبـی زنده داشت سحر دست حاجت به حق برفراشت
یکـی هـاتـف انـداخـت در گـوش پـیـر که بـی حـاصلی، رو سـر خـویش گیر
بـر این در دعـای تـو مقـبـول نیسـت بــه خـواری بــرو یـا بــزاری بــایـسـت
شـب دیگر از ذکـر و طـاعـت نخـفـت مـریدی ز حـالـش خـبـر یافـت، گـفـت
چـو دیدی کزان روی بـستـه ست در بـه بـی حـاصـلی سـعی چـندین مبـر
بـه دیـبــاجـه بــر اشـک یـاقـوت فـام بـه حـسـرت بـبـارید و گفت ای غـلام
بــه نـومــیـدی آنـگــه بــگــردیـدمـی از ایـن ره، کــه راهـی دگــر دیـدمــی
مـپـنـدار گـر وی عـنـان بـرشـکـسـت کــه مـن بــاز دارم ز فــتــراک دســت
چـو خـواهنده محـروم گشـت از دری چــه غـم گـر شــنـاســد در دیـگـری؟
شنیدم که راهم در این کوی نیست ولــی هــیـچ راه دگــر روی نــیـســت
در ایــن بــود ســر بـــر زمــیــن فــدا کــه گـفــتــنـد در گـوش جــانـش نـدا
قـبـول اسـت اگـرچـه هنـر نیسـتـش کـه جـز مـا پــنـاهـی دگـر نـیـسـتـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج