حکایت

شـنـیدم کـه مـردی غـم خـانـه خـوردکـه زنـبــور بــر ســقـف او لـانـه کـردزنش گفت از اینان چه خواهی؟ مکنکه مسـکین پـریشـان شوند از وطنبــشـد مـرد نـادا…

شـنـیدم کـه مـردی غـم خـانـه خـورد کـه زنـبــور بــر ســقـف او لـانـه کـرد
زنش گفت از اینان چه خواهی؟ مکن که مسـکین پـریشـان شوند از وطن
بــشـد مـرد نـادان پــس کـار خـویـش گــرفــتــنـد یـک روز زن را بــه نـیـش
زن بــی خــرد بـــر در و بـــام و کــوی همی کرد فریاد و می گفت شـوی:
مــکــن روی بـــر مــردم ای زن تــرش تـو گفـتـی که زنبـور مسـکین مکش
کـسـی بـا بـدان نیکـویی چـون کـند؟ بــدان را تــحــمـل، بــد افــزون کـنـد
چــو انـدر ســری بــیـنـی آزار خــلــق بـه شـمـشـیـر تـیزش بـیـازار حـلـق
سگ آخر که بـاشد که خوانش نهند؟ بــفـرمـای تــا اسـتــخـوانـش دهـنـد
چـه نـیکـو زده سـت این مـثـل پـیر ده ســـتـــور لــگـــدزن گــرانــبـــار بـــه
اگــر نـیـکــمــردی نــمــایـد عــســس نیارد بـه شـب خـفـتـن از دزد، کـس
نـــی نـــیـــزه در حــــلـــقـــه کـــارزار بــقـیـمـت تـر از نـیـشـکـر صـد هـزار
نـه هـر کـس سـزاوار بـاشـد بـه مـال یکـی مـال خـواهد، یکـی گـوشـمال
چـــو گــربـــه نــوازی کــبـــوتـــر بـــرد چـو فـربـه کـنـی گـرگ، یـوسـف درد
بــنـائی کــه مـحــکــم نـدارد اســاس بــلـنـدش مـکـن ور کـنـی زو هـراس
***
چـه خـوش گفت بـهرام صـحـرانشـین چـو یـکـران تـوسـن زدش بــر زمـیـن
دگــر اســبــی از گـلـه بــایـد گـرفــت که گر سـر کـشـد بـاز شـاید گرفـت
بـبـند ای پـسـر دجـله در آب کـاسـت که سودی ندارد چو سیلاب خاست
چــو گـرگ خــبــیـث آمـدت در کـمـنـد بـکـش ورنه دل بـر کـن از گوسـفـند
از ابــلــیـس هـرگــز نــیـایـد ســجــود نـه از بــد گـهـر نـیـکـویـی در وجــود
بــد انـدیـش را جــاه و فــرصــت مــده عـدو در چـه و دیـو در شـیـشـه بــه
مگو شـاید این مار کـشـتـن بـه چـوب چـو سـر زیـر سـنـگ تـو دارد بـکـوب
قــلـم زن کـه بــد کـرد بــا زیـردســت قلم بـهتـر او را بـه شـمشیر دسـت
مــدبــر کــه قــانــون بــد مــی نــهــد تــو را مــی بــرد تــا بــه دوزخ دهــد
مـگـو مـلـک را ایـن مـدبـر بـس اسـت مدبـر مخـوانش که مدبـر کس است
سـعـیـد آورد قـول سـعـدی بــه جـای که تـرتـیب ملک اسـت و تـدبـیر رای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج