حکایت

ز تـــــاج مــــلــــک زاده ای در مــــلــــاخشــبــی لـعــلـی افــتــاد در ســنـگـلـاخپــدر گــفــتــش انــدر شــب تــیـره رنـگچه دانی که گوهر کدام ا…

ز تـــــاج مــــلــــک زاده ای در مــــلــــاخ شــبــی لـعــلـی افــتــاد در ســنـگـلـاخ
پــدر گــفــتــش انــدر شــب تــیـره رنـگ چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟
هـمــه ســنــگــهـا پــاس دار ای پــســر کــه لـعــل از مـیـانـش نـبــاشــد بــه در
در اوبـــاش، پـــاکـــان شـــوریــده رنـــگ هـمـان جـای تـاریک و لـعـلـنـد و سـنـگ
چــو پــاکـیـزه نـفـســان و صـاحــبــدلـان بــر آمــیــخــتــســتــنــد بــا جــاهــلــان
بــه رغــبــت بــکـش بــار هـر جــاهـلـی کـه افـتــی بــه سـر وقـت صـاحـبــدلـی
کسی را که با دوستی سرخوش است نبـینی که چون بـار دشمن کش است؟
بــدرد چــو گــل جــامــه از دســت خــار کـه خـون در دل افـتــاده خـنـدد چــو نـار
غــم جـــمــلــه خـــور در هــوای یــکــی مـــراعـــات صـــد کـــن بــــرای یـــکـــی
کـسـی را کـه نـزدیک ظـنـت بـد اوسـت چـه دانی که صاحب ولایت خود اوست؟
***
در مـعــرفــت بــر کـســانـی اســت بــاز کــه درهـاســت بــر روی ایـشــان فــراز
بـسـا تـلـخ عـیـشـان و تـلـخـی چـشـان کــه آیــنــد در حـــلــه دامــن کـــشـــان
بـبـوسـی گـرت عـقـل و تـدبـیـر هـسـت مـــلـــک زاده را در نـــواخـــانــه دســـت
کــه روزی بـــرون آیــد از شـــهــر بـــنــد بــلـنـدیـت بــخــشــد چــو گــردد بــلـنـد
مــســوزان درخـــت گــل انــدر خـــریــف کـــه در نــوبـــهــارت نــمــایــد ظـــریــف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج