حکایت

شـنیدم کـه مـغـروری از کـبـر مـسـتدر خـــانــه بـــر روی ســائل بـــبـــســتبـه کنجی درون رفت و بـنشست مردجــگــر گــرم و آه از تــف ســیـنــه ســردشـ…

شـنیدم کـه مـغـروری از کـبـر مـسـت در خـــانــه بـــر روی ســائل بـــبـــســت
بـه کنجی درون رفت و بـنشست مرد جــگــر گــرم و آه از تــف ســیـنــه ســرد
شـنیدش یکـی مرد پـوشـیده چـشـم بــپـرسـیـدش از مـوجـب کـیـن و خـشـم
فـرو گفـت و بـگریسـت بـر خـاک کوی جــفـائی کـزان شـخـصـش آمـد بــه روی
بـــگــفــت ای فــلــان تـــرک آزار کــن یـک امــشــب بــه نـزد مـن افــطــار کــن
بـه خـلـق و فـریبـش گـریبـان کـشـید بــه خــانــه در آوردش و خــوان کــشــیـد
بـــر آســـود درویــش روشـــن نــهــاد بـــگـــفـــت ایــزدت روشـــنــایــی دهــاد
شب از نرگسـش قطره چـندی چـکید ســحــر دیــده بــر کــرد وعــالــم بـــدیــد
حـکایت بـه شـهر اندر افـتـاد و جـوش کــه آن بــی بــصــر دیـده بــر کــرد دوش
شـنید این سـخـن خـواجـه سـنـگـدل کــه بــرگــشــت درویـش از او تــنــگــدل
بـگـفـتـا حـکـایـت کـن ای نـیـکـبـخـت که چون سهل شد بر تو این کار سخت؟
که بـر کـردت این شـمع گیتـی فـروز؟ بــگـفـت ای ســتــمـگـار بــرگـشـتــه روز
تـو کـوتـه نـظـر بـودی و سـسـت رای که مشـغول گشـتـی بـه جـغـد از همای
بـه روی مـن ایـن در کـسـی کـرد بـاز کـــه کـــردی تــــو بــــر روی او در، فـــراز
اگــر بــوســه بــر خــاک مــردان زنـی بــه مــردی کــه پــیـش آیـدت روشــنــی
کـسـانی کـه پـوشـیده چـشـم دلـنـد هــمــانــا کــز ایــن تـــوتــیــا غــافــلــنــد
چـو بـرگـشـتـه دولـت ملـامـت شـنید سـر انـگـشـت حـسـرت بـه دنـدان گـزید
کـه شـهـبــاز مـن صـیـد دام تــو شـد مـــرا بــــود دولـــت بــــه نـــام تـــوشـــد
کـسـی چـون بــدسـت آورد جـره بــاز فــرو بـــرده چــون مــوش دنــدان بــه آز؟
***
الـــا گـــر طـــلـــبـــکـــار اهــل دلـــی ز خــدمــت مـکــن یـک زمــان غــافــلــی
خورش ده به گنجشک و کبک وحمام کــه یـک روزت افــتــد هـمــایـی بــه دام
چــو هـر گـوشــه تــیـر نـیـاز افـگـنـی امــیــدســت نــاگــه کــه صــیـدی زنــی
دری هــم بــرآیــد ز چــنــدیـن صــدف ز صــد چـــوبـــه آیــد یــکــی بـــر هــدف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج