حکایت

یـکـی ســیـرت نـیـکـمـردان شـنـواگـــر نــیــکـــبـــخـــتـــی و مـــردانــه روکه شـبـلی ز حـانوت گندم فـروشبـــه ده بـــرد انــبـــان گــنــدم بــه د…

یـکـی ســیـرت نـیـکـمـردان شـنـو اگـــر نــیــکـــبـــخـــتـــی و مـــردانــه رو
که شـبـلی ز حـانوت گندم فـروش بـــه ده بـــرد انــبـــان گــنــدم بــه دوش
نـگـه کـرد و مـوری در آن غـلـه دید که سـرگشـتـه هر گوشـه ای می دوید
ز رحمت بر او شب نیارست خفت بـــه مأوای خـــود بـــازش آورد و گــفــت
مـروت نـبـاشـد کـه این مـور ریـش پــراگــنــده گــردانــم از جــای خــویــش
درون پـــراگـــنــدگـــان جـــمــع دار کــه جــمــعــیــتـــت بـــاشــد از روزگــار
چه خوش گفت فردوسی پـاک زاد کــه رحــمــت بــر آن تــربــت پــاک بـــاد
میازار مـوری کـه دانه کـش اسـت که جان دارد و جان شیرین خوش است
سـیـاه انـدرون بـاشـد و سـنـگـدل کـه خــواهـد کـه مـوری شــود تــنـگـدل
مـزن بــر ســر نـاتــوان دســت زور کـه روزی بــه پـایـش در افـتـی چـو مـور
نـبـخـشـود بـر حـال پـروانه شـمـع نگه کن که چون سوخت در پـیش جـمع
گرفتـم ز تو ناتوان تـر بـسی است تــوانـاتــر از تــو هـم آخـر کـسـی اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج