حکایت

بـه سـرهـنـگ سـلـطـان چـنـیـن گـفـت زنکــه خــیــز ای مــبــارک در رزق زنبـــرو تـــا ز خـــوانــت نــصــیــبـــی دهــنــدکـه فــرزنـد کـانـت نـظــر ب…

بـه سـرهـنـگ سـلـطـان چـنـیـن گـفـت زن کــه خــیــز ای مــبــارک در رزق زن
بـــرو تـــا ز خـــوانــت نــصــیــبـــی دهــنــد کـه فــرزنـد کـانـت نـظــر بــر رهـنـد
بـــگــفــتـــا بـــود مــطـــبـــخ امــروز ســـرد که سـلطان بـه شـب نیت روزه کرد
زن از نــاامــیــدی ســر انــداخـــت پـــیــش همی گفت با خود دل از فاقه ریش
که سلطان از این روزه گویی چه خواست؟ کـه افـطـار او عـید طـفـلـان ماسـت
خـــورنــده کــه خــیــرش بـــرآیــد ز دســت بــه از صـائم الـدهـر دنـیـا پــرســت
مــســـلــم کــســـی را بـــود روزه داشــت کـه درمنده ای را دهد نان چـاشـت
وگــرنــه چـــه لــازم کــه ســعــیــی بـــری ز خـود بـازگیری و هم خـود خـوری؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج