حکایت

بــزاریــد وقــتــی زنــی پــیـش شــویکـه دیـگـر مـخــر نـان ز بــقــال کـویبـــه بـــازار گــنــدم فـــروشـــان گــرایکه این جـو فروش اسـت گندم نماین…

بــزاریــد وقــتــی زنــی پــیـش شــوی کـه دیـگـر مـخــر نـان ز بــقــال کـوی
بـــه بـــازار گــنــدم فـــروشـــان گــرای که این جـو فروش اسـت گندم نمای
نـه از مــشــتــری کــز ز حــام مـگــس به یک هفته رویش ندیده ست کس
بـــه دلــداری آن مــرد صــاحــب نــیــاز بـه زن گفـت کای روشـنایی، بـسـاز
بــه امـیـد مـا کـلـبــه ایـن جــا گـرفــت نـه مـردی بــود نـفـع از او وا گـرفــت
ره نــــیــــکـــــمـــــردان آزاده گـــــیــــر چـو اسـتـاده ای دسـت افـتـاده گـیر
بــبــخــشــای کـانـان کـه مـرد حــقـنـد خـــریـــدار دکـــان بـــی رونـــقـــنـــد
جوانمرد اگر راست خواهی ولی است کرم پـیشـه شـاه مردان علی اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج