خرامنده سروی به رخ گلستانی

خـرامـنده سـروی بـه رخ گـلـسـتـانیفـروزنده ماهی بـه لب دلسـتـانیبهشتی به رخسار و در حسن حوریجهانی به خوبی و در لطف جانینه حـور بـهشـت از طـراوت بـهشـت…

خـرامـنده سـروی بـه رخ گـلـسـتـانی فـروزنده ماهی بـه لب دلسـتـانی
بهشتی به رخسار و در حسن حوری جهانی به خوبی و در لطف جانی
نه حـور بـهشـت از طـراوت بـهشـتـی نـه ســرو روان از لـطــافـت روانـی
بــه بــالـا بــلـنـدی بـه یـاقـوت قـنـدی بـه گیسـو کمندی بـه ابـرو کمانی
ز مـشـک خـتـن بــر عـذارش غـبــاری ز شعر سیه بـر رخـش طیلسـانی
در آشـفـتـگی زلفـش آشـوب شـهری لبـش در شکر خنده شور جـهانی
بـه هنگـام دل بـردن آن چـشـم جـادو تـوانـائی و خـفـتـه چـون نـاتـوانـی
چـو هندو سـر زلـفـش آتـش نشـینی چـو کوثـر لب لعلش آتـش نشانی
ســفــر کــرد خــواجــو ز درد جـــدائی فرو خـواند بـر دوسـتـان داستـانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج