خود پرستی مکن ار زانکه خدا می طلبی

خود پـرستی مکن ار زانکه خدا می طلبـیدر فـنا محـو شـو ار ملک بـقـا می طـلبـیخـــبـــر از درد نـــداری و دوا مـــی جـــوئیاثــر از رنـج نـدیـدی و شـفـا …

خود پـرستی مکن ار زانکه خدا می طلبـی در فـنا محـو شـو ار ملک بـقـا می طـلبـی
خـــبـــر از درد نـــداری و دوا مـــی جـــوئی اثــر از رنـج نـدیـدی و شـفـا مـی طـلـبــی
سـاکن دیری و از کعبـه نشان می پـرسی در خـرابــات مـغـانـی و خـدا مـی طـلـبــی
کـارت از چـین سـر زلف بـتـان در گرهسـت وین عجبتر که از آن مشک ختا می طلبی
اگـر از ســرو قـدان مـهـر طــمـع مـی داری از بــن زهـر گـیـا مـهـر گـیـاه مـی طـلـبـی
خــبــر از انــده یـعــقــوب نـداری و مــقــیـم بـوی پـیراهن یوسـف ز صـبـا مـی طـلـبـی
کـی دل مـرده ات از بــاد صـبــا زنـده شـود نـفـس عـیسـوی از بـاد هـوا مـی طـلـبـی
دردی درد کـش ار زانـکـه دوا مـی خـواهی بـاده صـاف خـور ار زانکه صـفا می طـلبـی
خیز خواجو که در این گوشه نوا نتوان یافت بـسـپـاهان رو اگـر زانـکـه نوا مـی طـلـبـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج