خورشید تویی ماه تمام عباس است/عبدالرحیم سعیدی راد

خورشید تویی ماه تمام عباس است/عبدالرحیم سعیدی راد

خورشید تویی ماه تمام عباس است
خورشید تویی ماه تمام عباس است
شمشیر شجاع بی نیام عباس است

تازه ست غم علی اکبر اما
زخمی که ندارد التیام عباس است.