خوشا شراب محبت ز ساغر ازلی

خـوشـا شـراب مـحـبــت ز سـاغـر ازلـیقـدح بــروی صـبـوحـی کـشـان لـم یـزلـیز دست ساقی تحقیق اگر خوری جامیشـــراب را ابــــدی دان و جــــام را ازلـــیبـ…

خـوشـا شـراب مـحـبــت ز سـاغـر ازلـی قـدح بــروی صـبـوحـی کـشـان لـم یـزلـی
ز دست ساقی تحقیق اگر خوری جامی شـــراب را ابــــدی دان و جــــام را ازلـــی
بـزیر جـامه چـو زنار بـینمـت چـون شـمع چـه سـود راندن مقراض و خـرقه عـسـلی
مـشـو بـحـسـن عـمل غـره و بـزهد مناز کــه خــوانـدت خــرد پــیـر زاهـد عــمـلــی
ز آب و گـل نشـود چـون تـو لعـبـتـی پـیدا ندانم از چـه گـلـی دانمـت کـه از چـگـلـی
چـگـونه از سـر کـویت کـنم جـلـای وطـن که هست سوز درونم خفی و گریه جـلی
کـجـا ز زلـف تـو پـیونـد بـگـسـلـد دل مـن که کار زلف تـو دل بـندیست و دل گسلی
محـب روی تـوام در جـواب دعوی عشـق دل شکسته وکیلست و جان خسته ولی
مـتـاب روی ز خـواجـو کـه زلـف هـنـدویت بـخـورد خـون دل ریـشـش از سـیـاه دلـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج