خوشا وقتی که از بستانسرائی

خـوشا وقتـی که از بـسـتـانسرائیبــرآیـد نـغـمـه دسـتـانـسـرائیبـده سـاقی که صـوفـی را درین راهنبـاشد بـی می صافی صفائیاگـر زر مـی زنـی در مـلـک مـعــن…

خـوشا وقتـی که از بـسـتـانسرائی بــرآیـد نـغـمـه دسـتـانـسـرائی
بـده سـاقی که صـوفـی را درین راه نبـاشد بـی می صافی صفائی
اگـر زر مـی زنـی در مـلـک مـعــنـی بـه از مسـتـی نیابـی کیمیائی
سحاب از بی حیائی بین که هر دم کــنـد بــا دیـده مــا مــاجــرائی
چـه بـاشـد گر ز عشرتـگاه سـلطان بـدرویشـی رسـد بـانـگ نـوائی
دریـن آرامــگــه چــنــدانـکــه بــیـنـم نــبــیـنــم بــیـریــائی بــوریـائی
و گـر خـود نـافـه مـشـک تـتـارسـت نـیابـم اصـل او را بـی خـطـائی
ســریـر کـیـقــبــاد و تــاج کــســری نـیـرزد گــرد نــعــلــیـن گــدائی
اگر خـواهی که خـود را بـر سـر آری بباید زد بسختی دست و پائی
دریـن وادی فــرو رفــتــنـد بــســیـار کــه نــشـــنــیــدنــد آواز درائی
نـــدارم چـــشـــم در دریــای انــدوه که گیرد دست خواجـو آشنائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج