داستان

کمکم کن

سلام سلامی به سختی سنگ و به نرمی پر.روزگارم بد نیست تکه نانی هست تا طلوعم را به سیاهی دهم.مشغله

ادامه مطلب »