|  |   |  |   |

عطر عشق

سال هاست که از آن زمان میگذرد
زمانی که حرمت نگه داشتن برای چند چیز بر واجب بود برای مثال
حرمت بزرگترا
حرمت کوچکترا
و....حرمت نان و نمک

برکت در سر سفره بسیار بود نان تافتون روستا-قوژد من-عطر خواستی داشت
چرا ؟
نمیدانم ولی فکر کنم بخاطر عطر عشق ومحبتی بود که مادران روستا در هنگام طبخ به آن می افزودند.نان در تنور عشق و محبت گداخته شده چنان رنگ و بویی داشت که انسان سرمست میشد که یک لقمه از آن را تناول نماید.

نویسنده : حسن زمانیان

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل