|  |   |  |   |

زمستان عشق

سپس هوا دوباره تغییر می کند و زمستان می آید. درطی ماههای سرد

وبی ثمر زمستان،همه ی طبیعت در خود فرو می رود و زمان استراحت

تعمق،وتجدید نظرفرا می رسد.بعد ازآنکه در زمستان تاریکِ عشق به

درمان خود می پرداختیم وبه خودمحبت کردیم،سپس بهار به ناگزیر باز

می گردد ویکبار دیگر از نعمت امید،عشق،و وفور امکانات سیراب

میشویم.براساس این شفا ودرمان درونی وجستجوی روح در سفر

زمستان،اکنون می توانیم قلب خود را بگشاییم و بهار عشق را احساس

کنیم.و اما زمستان عشق.....

نویسنده : مطهره پیوسته

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل