|  |   |  |   |

فرهنگ سازی ِ زلزله

فرهنگ سازی ِ زلزله
زمستون برفي زيبايي بودوتقريبا"برف روي زمين يخ زده بود.پسرك دانشجو بي آنكه پايش راتندحركت داده باشديابخواهدبدودمحكم روي زمين سقوط كرد.كتابها وجزوه هاهم مثل خودش روي زمين ولوشد.فضاي محوطه دانشگاه باشليك خنده دانشجويان به هوارفت.پسرك بيچاره بي آنكه كسي به كمكش بيايدبالباس وشلواري كه يك نيمه اش خيس وگلي شده بودخيلي سريع بلندشدوبي آنكه بخواهدكتابها وجزواتش راجمع كندبااحتياط وترس اينكه مبادادوباره به زمين بخوردازدردانشگاه خارج شد.چنددقيقه بعدساعت رسمي كلاس هاآغازشدودانشجوهاهركدام سركلاس خودشان حاضرشدند.
صداي مهيبي ناگهان همه راغافلگيركرد.زلزله اي اماباشدت كم اتفاق افتاده بود كه البته علاوه برلزاندن زمين دل تك تك دانشجوهارالرزاندوباعث شدروزبعددانشجوهادرحاليكه كتابهاوجزوات آن پسرك دانشجورابرايش آورده بودند
ازاوعذرخواهي كنندوبادسته گلي ازدلش بيرون بياورند.
همانسال آن دانشجوبعنوان بااخلاق ترين دانشجومعرفي شدوهمه ازاين انتخاب راضي وخوشحال بودند.

نویسنده : سید محمـد رضـا موسـوی ( سمــر )

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل