در احوال خود گوید

دریــن لــافـــگـــاه ارچـــه پـــیــروز روزمز بــد سـیـرتـی سـغـبــه شـر و شـورمدریــن زیــر چـــرخ از مـــزاج عـــنــاصـــرگــهـی دیـوم و گــه ددم گ…

دریــن لــافـــگـــاه ارچـــه پـــیــروز روزم ز بــد سـیـرتـی سـغـبــه شـر و شـورم
دریــن زیــر چـــرخ از مـــزاج عـــنــاصـــر گــهـی دیـوم و گــه ددم گــه ســتــورم
ز خــبــث و ز بــی آگــهـی بــا عــزیـزان درون خـار پــشـتــم ز بــیـرون سـمـورم
ز بـــهــر دو طــامــات و ژاژ و مــزخـــرف همه سـالـه بـا خـلـق در شـر و شـورم
فــریـب جــگـرهـای چــون آتــشــم مـن مـگـر ز آب شــیـریـن نـیـم ز آب شــورم
همـی سـام را هیز خـوانم پـس آن گـه چـو کـاووس پــیـوسـتــه در بــنـد تــورم
چــو حــورم نـهـان و چــو هـور آشــکـارا ولـیک از حـقـیـقـت نـه حـورم نـه هـورم
بـدیـن بـاد و تـوش و سـروریـش گـویـی سـنـایـی نـیـم بــوعـلـی سـیـمـجــورم
چو شار و چو شیرم به لاف و به دعوی ولـیـک از صـفـت چــون اســیـران غـورم
مـخــوان قـانـعـم طــامـعـم خــوان ازیـرا بـه سیرت چـو مارم بـه صورت چو مورم
اگـر زر نـگـیـرم نـه زاهـد خــســیـســم وگــر مـی نـنـوشــم نـه تــایـب ز کــورم
نـه بــهـر ورع کــم کــنـم نـاحــفــاظــی ورع چـه که خـود نیسـت در خـرزه زورم
از آن بــا حـکـیـمـان نـیـارم نـشـسـتــن کـه ایشـان چـو مـورنـد و مـن لـندهورم
وز آن عـــار گـــرد افـــاضــــل نـــگـــردم که ایشـان بـصیرند و من زشـت و عورم
از آن دوسـت و دشـمـن نیارم بـه خـانه که خـالیسـت از خـشک و از تـر خـنورم
وزان عــاجــزی ســوی مــردان نـپــویـم که ایشان چو شیرند و من همچو گورم
چــگـونـه کـنـم بــا سـران اسـب تــازی چــو دانـم کـه از چـوب بــودسـت بــورم
یـکـی تـوده وحـشـتـم از بـرون خـشـک اگــر مـغــز گـنـده نـخــواهـی مـشــورم
مـشـعـبـد مـرا گـونه دادسـت زینـسـان تــرا مـن بــگــفــتــم نـه لـعــلـم بــلـورم
لـقـب گـر سـنـایی بـه مـعـنی ظـلـامـم چـو جـوهر بـه ظـاهر بـه بـاطـن نـفـورم
بـه بـی دیده ای ابـلـهی گـفـت: کـوری بـدو گـفـت بـی دیـده: کـوری کـه کـورم
الـا ای نـانـت چـو مـن نـیـسـت پــخـتـه فـطـیـری کـه گـرمـسـت اکـنـون تـنـورم
مـن اینم کـه گـفـتـم چـو دانی کـه اینم تـو پــس گـر سـر شـر نـداری مـشـورم
اگـر عـیـب خـود خـود نـگـویم بـه مـردم نــه درویـش خــانــه نـهـد مــرگ گــورم
مـرا از تــو و سـورت آن گـه چــه خـیـزد کــه انـدر بــغــلــهـا نـهـد مـرگ ســورم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج