در تغیر روزگار و انتقال مملکت

شـنـیـدم کـه در مـصـر مـیری اجـلسـپــه تــاخـت بــر روزگـارش اجــلجــمـالــش بــرفــت از رخ دل فــروزچـو خـور زرد شـد بـس نمـاند ز روزگـزیـدنـد فــرزا…

شـنـیـدم کـه در مـصـر مـیری اجـل سـپــه تــاخـت بــر روزگـارش اجــل
جــمـالــش بــرفــت از رخ دل فــروز چـو خـور زرد شـد بـس نمـاند ز روز
گـزیـدنـد فــرزانـگــان دســت فــوت کــه در طــب نـدیـدنـد داروی مــوت
هـمـه تـخـت و مـلـکـی پـذیرد زوال بــجــز مــلــک فــرمــانــده لــایــزال
چو نزدیک شد روز عمرش به شب شــنـیـدنـد مـی گـفــت در زیـر لـب
کـه در مصـر چـون من عـزیزی نبـود چـو حـاصـل همین بـود چـیزی نبـود
جــهـان گـرد کـردم نـخـوردم بــرش بــرفـتـم چـو بــیـچـارگـان از سـرش
پـسندیده رایی که بـخشید و خورد جـهـان از پـی خـویشـتـن گـرد کـرد
در این کـوش تـا بـا تـو مـاند مـقـیم که هرچ از تو ماند دریغ است و بیم
کـند خـواجـه بـر بـسـتـر جـان گـداز یـکـی دســت کــوتــاه و دیـگـر دراز
در آن دم تـو را می نماید بـه دست که دهشت زبـانش ز گفتن بـبست
که دستـی بـه جـود و کرم کن دراز دگـر دسـت کـوتـه کـن از ظـلم و آز
کنونت که دست است خاری بـکن دگر کی بـرآری تـو دسـت از کفـن؟
بـتـابـد بـسـی مـاه و پـروین و هـور کــه ســر بــر نـداری ز بــالـیـن گـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج