در حیرتم از این همه تعجیل شما (جلیل صفربیگی )

 

 

 

جلیل صفربیگی

سال تحویل…

 

در حیرتم از این همه تعجیل شما

از این همه صبر و طول و تفصیل شما

 

ما خیر ندیده ایم از سال قدیم

این سال جدید نیز “تحویل” شما