در رثای منصور سعید

خــواجــه مــنـصــور بــپــژمــرد ز مــرگتــــازگـــی جـــهـــل ز پــــژمـــردن اوســـتعـالـمـی بــســتــه جــهـلـنـد و کـنـونزنــــدگــــی هــــمــــ…

خــواجــه مــنـصــور بــپــژمــرد ز مــرگ تــــازگـــی جـــهـــل ز پــــژمـــردن اوســـت
عـالـمـی بــســتــه جــهـلـنـد و کـنـون زنــــدگــــی هــــمــــه در مــــردن اوســــت
***
ای جود تو ز لذت بخشش سوال جوی وی عـفـو تـو ز غـایت رحـمـت پـنـاه دوسـت
بـیم و امـید بـنـده ز رد و قـبـول تـسـت یک شهر خواه دشمن من گیر خواه دوست
***
بــه مـادرم گـفــتــم ای بــد مـهـر مـادر نـبـیره دوسـت مـن دشـمـن نـه نـیکـوسـت
جــوابــم داد گـفـتــا دشــمـن تــســت نـبــاشــد دشـمـن دشـمـن بــجــز دوســت
***
هـر جــا کـه روضـه ایـســت وردیـسـت هــر جـــا کــه نــالــه ایــســـت دردیــســت
گیتـی همه سر بـه سر کلوخـی سـت قـــســـم تـــو از آن گـــلـــوخ گـــردیــســـت
هـر کـز تــو بــه خــرقـه ای فـزونـسـت کــم گــوی کــه بـــخـــتـــیــار مــردیــســت
***
بــه هــمــه وقــت دلــیــری نــکــنــنــد هـــر کـــرا از خـــرد و هـــش یـــاریـــســـت
زان کـه هـر جـای بــجـز در صـف حـرب بـــد دلــی بــیــش بــود هــشــیــاریــســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج