در رثای یکی از بزرگان

گـــــوهـــــر روح بـــــود خـــــواجـــــه وزیــــرلـیک مـحـبـوس مـانـده در تـن خـویشچـــون تـــنــش روح گــشــت تـــیــز چـــنــوبــاز پــریــد ســو…

گـــــوهـــــر روح بـــــود خـــــواجـــــه وزیــــر لـیک مـحـبـوس مـانـده در تـن خـویش
چـــون تـــنــش روح گــشــت تـــیــز چـــنــو بــاز پــریــد ســوی مــعــدن خــویــش
***
گــر مــقـــصـــر شـــدم بـــه خـــدمــت تـــو بــد مـکـن بـر رهـی کـمـانـی خـویـش
بـــهــتــریــن خــدمــتــســت آنــکــه رهــی دور دارد ز تــــو گـــرانـــی خــــویـــش
***
ز تــــو ای چــــرخ نــــیــــلــــی رنــــگ دارم هــزاران ســـان عـــنــا و درد جـــامــع
نـه تـنـهـا از تـو بــل کـز هـر چـه جـز تـسـت به من بـر هست همچون سیف قاطع
مــرا زان مــرد نــشـــنــاســـی تـــو زنــهــار کـــه گـــردم از تــــو انـــدر راه راجــــع
طــمــع چــون بــگــســلــم از خــلــق از تــو مــرا خـــوا یــار بـــاش و خــوا مــنــازع
چـــو بــــی طـــمـــعـــی و آزادی گـــزیـــدم دلـم بــیـزار گـشــت از حــرص و قـانـع
بـــــــر آزادمـــــــردان و کـــــــریـــــــمـــــــان گـرانـتــر نـیـسـت کـس از مـرد طـامـع
ازیــــن یــــاران چـــــون مــــاران بـــــاطــــن خــلـاف یـکــدگــر هـمـچــون طــبــایـع
بـــســـان نــســر طــایــر راســـت بـــاشــد بـه پـیـش و پـس بــسـان نـسـر واقـع
عــدو بــســیــار کــس کــو هــر کــســی را نـمــانـد حــقــتــعــالــی هـیـچ ضــایـع
چــو عــیـســی را عــدو بــســیـار شــد زود بـــــبــــرد ایــــزد ورا در چــــرخ رابــــع
خـــســـیــســـان را چـــرا اکـــرام کـــردیــم بـــخــیــلــان را چــرا کــردیــم صــانــع
هـمــیـشــه خــاک بــر فــرق کــســی بــاد کــه نــشــنــاســد بــدی را از بــدایــع
حـــذر کـــن ای ســـنــایــی تـــو از ایــنــهــا تــرا بــاری نــدانــم چــیـســت مــانــع
بـــبـــر زیــن نــاکــســـان و دیــگــران گــیــر «کــثــیـرالـنـاس ارض الــلـه واســع »
***
ثـــنــا گــفــتـــیــم مــا مــر خـــواجـــه ای را کــه نـشــنـاســد مـقــفــا را ز مــردف
عـــطـــارد در اســـد بـــادش هــمــیــشـــه یـکـی مـقـلـوب و آن دیـگـر مـصــحــف
***
ای آنـکـه تـرا در تـو تـویـی نـیـسـت تـصـرف آن بـه که نگویی تـو سخن را ز تـصوف
در کـوی تــصــوف بــه تــکـلـف مـگـذر هـیـچ زیرا کـه حـرامسـت درین کـوی تـکـلف
در عـشـوه خـویشـی تـو و این مـایه نـدانی ای دوست ترا از تو تویی تست تخلف
راهیسـت حـقـیقـت کـه درو نیسـت تـکـلف زنـهـار مـکـن در ره تــحــقـیـق تــوقـف
مـی نـشـنـود امـروز سـنـایی بـه حـقـیقـت بـگرفت بـه اسـرار ره عـشـق و تـعنف
گر زین که اگر نشنوی ای دوست ازین پس بـر شـاهد یوسـف نکنی قصه یوسـف
***
بـــــجــــهــــم از بــــد ایــــام چــــنــــانــــک از کــمــان خــتـــنــی تـــیــر خــدنــگ
گـــر بـــه هــر جـــور کـــه آیــد بـــکـــشـــد مـن پــلـنـگـم نـکــشــم جــور پــلـنـگ
خـــواری و اســـب گـــرانـــمـــایـــه مـــبـــاد مـن و ایـن نـفــس عــزیـز و خــر لـنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج