در سابقه حکم ازل و توفیق خیر

نــخــســت او ارادت بـــه دل در نــهــادپـس این بـنـده بـر آسـتـان سـرنـهادگـر از حــق نـه تــوفـیـق خــیـری رسـدکی از بـنده چـیزی بـه غیری رسد؟زبـــا…

نــخــســت او ارادت بـــه دل در نــهــاد پـس این بـنـده بـر آسـتـان سـرنـهاد
گـر از حــق نـه تــوفـیـق خــیـری رسـد کی از بـنده چـیزی بـه غیری رسد؟
زبـــان را چـــه بـــیــنــی کــه اقــرار داد بــبــیـن تــا زبــان را کـه گـفـتــار داد
در مـــعـــرفـــت دیــده آدمـــی اســـت که بگشوده بر آسمان و زمی است
کــیـت فــهـم بــودی نــشــیـب و فــراز گـر ایـن در نـکـردی بـه روی تـو بـاز؟
ســر آورد و دســت از عــدم در وجـــود در این جـود بـنـهاد و در وی سـجـود
وگــرنــه کــی از دســت جــود آمــدی؟ محـال اسـت کز سـر سـجـود آمدی
بــه حــکـمـت زبــان داد وگـوش آفــریـد کـه بــشــانـد صـنـدوق دل را کـلـیـد
اگــر نــه زبـــان قــصــه بـــرداشـــتـــی کس از سـر دل کی خـبـر داشتـی؟
وگر نیسـتـی سـعـی جـاسـوس گوش خبـر کی رسیدی بـه سلطان هوش
مــرا لــفــظ شــیــریــن خــوانــنــده داد تـــو را ســـمـــع دراک دانــنـــده داد
مـدام ایـن دو چـون حـاجـبــان بــر درنـد ز سلطان بـه سلطان خبـر می بـرند
چه اندیشی از خود که فعلم نکوست؟ از این در نگه کن که تـوفـیق اوسـت
بــرد بــوســتــان بــان بــه ایــوان شــاه بـه نـوبـاوه گـل هم ز بـسـتـان شـاه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج