در سبب نظم کتاب

در اقـصـای گـیـتــی بــگـشـتــم بــسـیبــســر بــردم ایـام بــا هــر کــســیتــمــتــع بــه هــر گــوشــه ای یــافــتــمز هـر خــرمـنـی خـوشـه ای یـاف…

در اقـصـای گـیـتــی بــگـشـتــم بــسـی بــســر بــردم ایـام بــا هــر کــســی
تــمــتــع بــه هــر گــوشــه ای یــافــتــم ز هـر خــرمـنـی خـوشـه ای یـافـتــم
چــو پـــاکــان شــیــراز، خــاکــی نــهــاد نـدیدم کـه رحـمـت بـر این خـاک بـاد
تــــولــــای مــــردان ایــــن پــــاک بــــوم بــرانـگـیـخـتــم خـاطـر از شـام و روم
دریــغ آمـــدم زان هــمـــه بـــوســـتـــان تـهـیـدسـت رفـتـن سـوی دوسـتــان
بـــدل گــفــتـــم از مــصـــر قــنــد آورنــد بـــر دوســتـــان ارمــغــانــی بـــرنــد
مــرا گــر تــهـی بــود از آن قــنـد دســت سـخـنهای شیرین تـر از قند هسـت
نـه قــنـدی کـه مـردم بــصــورت خــورنـد کـه اربــاب مـعـنـی بــه کـاغـذ بــرنـد
چـــو ایــن کــاخ دولــت بـــپـــرداخـــتـــم بــر او ده در از تــربــیــت ســاخــتــم
یـکـی بــاب عـدل اسـت و تـدبــیـر و رای نـگـهـبــانـی خــلـق و تــرس خــدای
دوم بـــاب احـــســـان نــهــادم اســـاس که منعـم کند فضـل حـق را سـپـاس
سوم باب عشق است و مستی و شور نه عـشـقـی که بـندند بـر خـود بـزور
چــهــارم تــواضــع، رضــا پـــنــجــمــیــن شــشــم ذکـر مـرد قــنـاعــت گـزیـن
بـــه هــفــتـــم در از عـــالــم تـــربـــیــت بـه هـشـتـم در از شـکـر بـر عـافـیت
نــهــم بــاب تــوبــه اســت و راه صــواب دهـم در مـنـاجــات و خــتــم کــتــاب
بـــه روز هــمــایــون و ســـال ســعــیــد بـــه تـــاریــخ فــرخ مــیــان دو عــیــد
ز شـشـصـد فـزون بــود پــنـجـاه و پــنـج کـه پــر در شـد ایـن نـامـبــردار گـنـج
بــمــانــده ســت بــا دامــنــی گــوهــرم هـنـوز از خــجــالــت ســر انــدر بــرم
کــه در بــحــر لؤلؤ صــدف نــیـز هـســت درخـت بـلـنـدسـت در بــاغ و پـسـت
الـــا ای هــنــرمــنــد پـــاکـــیــزه خـــوی هـنـرمـنـد نـشـنـیده ام عـیـب جـوی
قــبــا گــر حــریــرســت و گــر پــرنــیــان بــنــاچــار حــشــوش بــود در مــیـان
تــو گــر پــرنــیـانــی نــیـابــی مــجــوش کـرم کـار فـرمـای و حـشـوم بــپـوش
نـنــازم بــه ســرمــایـه فــضــل خــویـش بــه دریــوزه آورده ام دســت پــیــش
شـــنــیــدم کـــه در روز امــیــد و بـــیــم بـدان را بـه نـیـکـان بـبـخـشـد کـریـم
تــو نــیــز ار بــدی بــیـنــیــم در ســخــن بــه خــلـق جــهـان آفــریـن کــار کـن
چــو بـــیــتــی پــســنــد آیــدت از هــزار بـه مـردی کـه دسـت از تـعـنـت بـدار
هــمــانــا کــه در پــارس انــشــای مــن چو مشک است کم قیمت اندر ختن
چــو بـــانــگ دهــل هــولــم از دور بـــود بـه غـیـبـت درم عـیـب مـسـتـور بـود
گــل آورد ســعــدی ســوی بـــوســتــان بـشـوخـی و فـلـفـل بـه هندوسـتـان
چـو خـرمـا بـه شـیرینی انـدوده پـوسـت چو بـازش کنی استخوانی در اوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج